Polityka prywatności

Szanowny/a Pan/Pani,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez firmę GLASMARK Sp. z o.o.

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma GLASMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 63C, dane kontaktowe: e-mail: biuro@glasmark.pl, tel. +48 13 4368956.

2. W jaki sposób zostały pozyskane dane, jaki obejmują zakres, jaki jest okres ich przetwarzania.

Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (poprzez uprzedni kontakt), od Pana/Pani współpracowników, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas dane obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

3. Czy Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom trzecim.

Firma GLASMARK Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystujemy je jedynie do realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, przygotowywania ofert handlowych, realizacji dostaw, badania opinii na temat naszych usług i produktów, oraz do marketingu naszej oferty usługowo-handlowej.

W uzasadnionych sytuacjach , np. poprzez umowę dotyczącą realizowanych dla Państwa firmy usług, lub wsparcia IT dla firmy GLASMARK, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.

4. Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi:

• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

• prawo do sprostowania danych

• prawo do usunięcia danych

• prawo do ograniczenia przetwarzania

• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zapewniamy, że GLASMARK Sp. z o.o. dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.


Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony www.glasmark..pl, którego operatorem jest Glasmark Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

Czym są pliki „cookies” i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową.

„Cookies” są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik „cookie”.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Strona www.glasmark.pl internetowy nie zapisuje danych osobowych w plikach „cookies”.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowane przez stronę serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Czy jest możliwe usunięcie plików „cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.